„ADMINISTRACE A KALKULACE OPRAV AUTOMOBILŮ“

Moje nabízené služby

kalkulace v gtmotive

kalkulace v audatex

hlášení na pojišťovnu

oprava auta po nehodě

PROVÁDÍM KALKULACE NÁKLADŮ

Ke kalkulacím využívám systém GTMotive, GTNet a Audatex, se kterým pracují všechny české i zahraniční pojišťovny a považují ho zároveň za směrodatný.

V jedné kalkulaci lze stanovit náklady na opravu karoserie, mechanických skupin vozidla i náklady na pravidelné servisní prohlídky podle předpisu výrobce vozidla.

Kalkulace pro výpočet celkové částky potřebné k opravě Vašeho vozidla. Jde o několika stránkový protokol s přehledem všech potřebných náhradních dílů, jejich cen s podrobným rozpisem prací nutných k opravě a dalších nákladů.

Co moje služby zahrnují:

Kalkulace ve zkratce znamená výpočet celkové částky potřebné k opravě Vašeho vozidla. Jde o několika stránkový protokol s přehledem všech potřebných náhradních dílů, jejich cen, podrobným rozpisem prací nutných ke zdárné opravě a dalších nákladů.

Ke kalkulacím využívám systém GT Motive, GT Net, Audatex a AudaPad, se kterým pracují téměř všechny české i zahraniční pojišťovny a považují ho zároveň za směrodatný. Mezi další uživatele patří například soudní znalci a Policie ČR.

Proč a kdy je důležité vědět, kolik oprava bude stát?
Největší význam má takovýto výpočet v případě dopravní nehody. Zatím stále platí, že při škodě do 100 000,- Kč není nutné volat k události policii. Odhadnout, zda tuto sumu oprava přesáhne či nikoli, je ale v době moderních vozidel téměř nemožné. S kalkulací tak můžete předejít případným problémům s Vaší pojišťovnou, nebo naopak ušetřit za výjezd hlídky dopravní policie a možnou pokutu.

Pro koho jsou kalkulace určeny a jak dlouho výpočet trvá?
Doba kalkulace se odvíjí od velikosti poškození vozidla. Obecně výpočet od zadání do vytištění protokolu zabere cca 20 minut.

Výpočty „na míru“ pak nabízím jak soukromým subjektům, tak i firmám, které se zabývají autoopravárenstvím.

Ať už jste při havárii poškozeným, nebo budete řešit jakoukoli škodu z havarijního pojištění, obraťte se na mě. Škodu nahlásím, zajistím prohlídku vozidla a veškeré náležitosti s pojišťovnou vyřídím. Vy si přijdete už jen pro opravený vůz. Pokud navíc splníte veškeré podmínky pojišťovny, celková oprava vozidla bude zcela zdarma a to včetně zapůjčení náhradního automobilu!
Vše vyřizuji rychle a především s cílem co nejméně zatížit vás. Veškerou komunikaci s pojišťovnou tak za Vás zajistím ať už jde o opravy po haváriích, nebo výměny čelních skel.

Rozpočtové a totální škody
Mnoho z Vás se na mě obrací v situaci, kdy si nechají škodu od pojišťovny vyplatit rozpočtem a dostanou málo peněz, za které nejsou schopni opravu ani uskutečnit. Není nic ztraceno! S pojišťovnou vše vyjednám, váš vůz nechám opravit a to vše bez Vaší finanční účasti.
Stejně tak, pokud pojišťovna rozhodne, že ve Vašem případě jde o totální škodu. I v tomto případě jsem schopen u některých škod dojednat s pojišťovnou podmínky, za kterých bude možno vůz opravit, aniž by Vás to něco stálo.

Nechejte zkrátka vše na mě, vím co dělat.

Pro rychlé vyřízení pojistných událostí Vás požádám o:

 • Velký technický průkaz poškozeného vozidla
 • Řidičský průkaz
 • V případě,že nehoda nebyla šetřena policií, záznam o dopravní nehodě podepsaný oběma účastníky
 • Pokud je Vaše vozidlo na leasing či úvěr, souhlas leasingové společnosti o postoupení plnění, tzv. devinkulace

Víme, že být v dnešní době bez automobilu třeba jen jeden den, je pro Vás velice nepříjemná situace. V případě havárie, kdy je oprava datována minimálně na několik dní, je tento problém ještě silnější. Vycházím Vám vstříc a nabízím Vám k zapůjčení náhradní vozidlo v jakékoli nepříjemné situaci.

Kdy si mohu vozidlo zapůjčit?
Ve zkratce při jakékoli opravě Vašeho vozidla, ať už se jedná o běžný servis, nebo opravu po havárii.

Kolik mě bude tato služba stát?
Dobrá zpráva pro všechny, kteří své vozidlo opravují po dopravní nehodě, kterou nezavinili a tudíž bude oprava hrazena z povinného ručení viníka nehody. V tomto případě máte nárok na náhradní vozidlo a to zcela zdarma !

V ostatních případech je služba zpoplatněna dle aktuálního ceníku za každý započatý den.
Nárok na zapůjčení vozu zdarma máte vždy, pokud jste nehodu nezavinili a oprava bude hrazena z povinného ručení viníka.

co vám ještě nabízím

LKQ / JM AUTODÍLY

internetové stránky

správa eshopu

grafické práce

Jak postupovat při nehodě:

Jak postupovat při nehodě

KROK 1
Jestliže nejste při dopravní nehodě vážně zraněni nebo v šoku, zapněte varovná světla, oblečte si reflexní vestu a zabezpečte místo nehody – výstražným trojúhelníkem, či jakkoli jinak. (máváním praporkem, kusem látky…)


KROK 2

Zjistěte zda jsou na místě nehody zranění a pokud ano, poskytněte jim první pomoc a zavolejte záchrannou službu (tel. 155). Upozornění: nepřivolání záchranné služby, neposkytnutí první pomoci zraněnému a útěk z místa nehody můžou být předmětem trestního řízení!

Kdy hlásit nehodu policii

KROK 1
Dopravní nehodu jste povinni hlásit policii, jestliže:

  • dojde k zranění či úmrtí osob
  • dojde k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 100.000,- Kč
  • dojde ke hmotné škodě nižší než 100.000,- Kč, ale nedohodnete se s účastníkem nehody na zavinění
  • hmotná škoda byla způsobena na majetku třetí osoby


KROK 2
Zdržte se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření nehody, zejména přemístění vozidel. Musí-li se však situace vzniklá nehodou změnit, vyznačí se situace a stopy. Nepijte alkohol!


KROK 3
Pokud nejste povinni hlásit dopravní nehodu policii, musíte se s druhým účastníkem nehody dohodnout na zavinění. Tuto dohodu je nejlépe učinit písemně, ideálně vyplněním formuláře „Evropský záznam o dopravní nehodě“, který je součástí povinné výbavy každého vozu. Lze využít i volného listu papíru. Na takovémto dokumentu musí být učiněna a oběma stranami podepsána dohoda o zavinění nehody.


KROK 4
Vždy si zapište jména a adresy řidičů ostatních havarovaných vozidel a svědků dopravní nehody. Případně pořiďte fotografie z místa nehody, zajistěte výpovědi svědků.

Když mám nepojízdné vozidlo

KROK 1
Pokud je následkem dopravní nehody Vaše vozidlo nepojízdné, kontaktujte vždy asistenční službu své pojišťovny! Pokud jste viníkem nehody, téměř vždy je odtah nepojízdného vozidla součástí Vašeho havarijního pojištění. Většinou jsou asistenční služby součástí i Vašeho povinného ručení, tedy volejte asistenční službu pojišťovny, u které máte uzavřeno povinné ručení. Asistenční službu své pojišťovny volejte i v případě, kdy si nebudete jisti dalším postupem.

Číslo telefonu na asistenční službu máte zpravidla uvedeno na asistenční kartě. Pokud nejste viníkem nehody, máte nárok na úhradu asistenční služby z povinného ručení viníka dopravní nehody. Nepřijímejte zbytečně nabídku poskytnutí asistenčních služeb od poskytovatelů, kteří se náhodně objeví na místě dopravní nehody a nejsou smluvními asistenčními službami Vaší pojišťovny, eventuálně smluvními asistenčními službami pojišťovny viníka nehody.

Přivolejte asistenční službu

Když jste vyníkem nehody

KROK 1
Jestliže za škodu způsobenou provozem vozidla odpovídáte vy (jste viníkem nehody), doložte bez zbytečného odkladu poškozenému údaje potřebné pro uplatnění práva poškozeného na náhradu škody.

KROK 2 
Oznamte neprodleně škodu pojišťovně, u které jste pojištěn. Pojišťovna oprávněné nároky poškozených uhradí zpravidla tak, že žádná Vaše další součinnost nebude nezbytná.

KROK 3
Pokud potřebujete poradit, hlavně při nehodě v cizině, volejte asistenční službu své pojišťovny.

Když jste poškozený nehody

KROK 1
Pokud Vám někdo způsobil škodu svým vozidlem, u pojišťovny viníka uplatníte nárok na náhradu škody. Požadujte na řidiči tohoto vozidla předložení občanského nebo řidičského průkazu a zejména dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelenou kartu) a opište si tyto údaje:
– jméno, příjmení a bydliště řidiče
– jméno a příjmení (resp. název firmy) a bydliště (resp. sídlo) vlastníka vozidla
– typ a SPZ jeho vozidla
– údaj, u které pojišťovny je viník dopravní nehody pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu z provozu vozidla (povinné ručení)
– zapište si kromě jména a adresy pojišťovny i číslo tohoto dokladu o pojištění (zelené karty). U této pojišťovny uplatněte nárok na náhradu škody.

S uplatněním svého nároku na pojistné plnění a dokumentací prokazující odpovědnost za škodu řidiče nebo provozovatele jiného vozidla se obraťte na pojišťovnu viníka dopravní nehody. Zde specifikujte, prokažte a doložte Vám vzniklou škodu. V případě, že viník není pojištěn, obraťte se na Českou kancelář pojistitelů, která poskytne plnění z garančního fondu, k tomuto určenému. Zde specifikujte, prokažte a doložte Vám vzniklou škodu.

Pokud Vám viník nehody odmítne jakékoli údaje sdělit, můžete tyto údaje sami hledat podle SPZ v databázi České kanceláře pojistitelů na webu www.ckp.cz, nebo se obrátit na Českou kancelář pojistitelů přímo a tam Vám údaje o pojistiteli podle SPZ sdělí:

Česká kancelář pojistitelů, 150 00 Praha 5, Štefánikova 32
tel.: + 420 221 413 111 / email: info@ckp.cz

Když viník z místa nehody ujede

KROK 1
Pokud viník z místa nehody ujede, nahlaste tyto skutečnosti Policii ČR. Se záznamem z Policie ČR se pak obraťte opět na Českou kancelář pojistitelů, která i v těchto případech poskytuje plnění z garančního fondu v podobných případech.

Když je viník ze zahraničí

KROK 1
Pokud je vozidlo viníka registrováno na území cizího státu, opište si též číslo zelené karty a její časovou platnost (kompletní údaje z její rubriky č.1 a kroku č.3 a č.4) nebo číslo dokladu o hraničním pojištění tohoto vozidla a pokud možno opatřete fotokopie těchto dokumentů.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ...

Stáhněte si teď prosím dokumenty k vyplnění, jako je plná moc, prohlášení nebo náhradní vozidlo.

k otevření potřebujete Adobe Acrobat Reader, který je ke stažení zdarma zde…